Porozumieniu z programami komputerowymi

Numer porządkowy autorski kontraktu ___

stworzenie programu komputerowego z przeniesienia praw wyłącznych

 

Moskwa

"__" __________________ 20__

 

_____________________________________________, zwany dalej „Klientem” reprezentowany ____________________________, działając na podstawie ________________________, z jednej strony, oraz

_____________________________________________ (indywidualne lub wyłączny właściciel) , seria numer paszportu ____ ______ wydane _____________________________________ __.__.____ miasto, kod Dzielnica ______, zwany dalej „Autor”, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami” , zawartej ten kontrakt (dalej - „Umowa”) w następujący sposób:

 

1. Przedmiot ZAMÓWIENIA

1.1. Autor zobowiązuje się do tworzenia na zlecenie programu klienta / programu komputerowego (dalej - „Program”), odpowiednie wymogi techniczne, ustalonego zgodnie z załącznikiem do umowy i przeniesienie do programu klienta i wyłącznych praw do korzystania z Programu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz konkretny termin realizacji zamówienia, a klient do tworzenia programów i alienacji pełne i wyłączne prawa do niego wypłaca wynagrodzenie autora zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne uzgodnione strony tworzą w Dodatku № 1 do umowy.

1.2. ...................................................................................................................................................... ........................................................................

 

2. Gwarancje

2.1. Warranty autorem, że:

 • będzie jedynym autorem i właścicielem praw do wszystkich programów;
 • Utworzenie programu oraz przeniesienia praw wyłącznych do Programu na mocy niniejszej Umowy nie narusza praw i interesów osób trzecich;
 • w chwili zawarcia niniejszej Umowy autor ma zdolność do działania we własnym interesie i bez przymusu.

2.2. Klient gwarantuje uzasadnionych interesów i niezbywalnych praw autora.

2.3. ...................................................................................................................................................... ........................................................................

 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

3.1. Autor zobowiązuje się stworzyć program, w terminie określonym w odpowiednich warunków zamówienia (załącznik do umowy). Czas powstania Programu mogą być modyfikowane w drodze porozumienia Stron.

3.2. Autor zobowiązuje się do wspierania programu (okres gwarancji - podczas __ (_________) miesięcy kalendarzowych / lat od daty podpisania aktu odbioru i transmisji.

Program wsparcia odbywa się w siedzibie Klienta / poprzez zdalny dostęp do komputerów klienta (wybierz pożądane lub nie podano inaczej) w jeden z następujących sposobów:

- na podstawie wniosku klienta, który może być zasilany za pośrednictwem poczty e-mail i wykonalne w ciągu ____ (_____) dni od daty otrzymania autora pracy;

- w odstępach ustalonych przez strony: ___ (___) raz na tydzień / miesiąc (jak wskazano).

3.3. Jeśli klient po przeniesieniu programu do wykrywania jakiego programu użyć komputera klienta jest wymagane do wdrożenia jego zakończeniu Autor zobowiązuje się do przeprowadzenia takiej rewizji bez pobierania dodatkowych opłat.

3.4. Klient zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

3.5. Klient ma prawo do sprawdzenia postępów na każdym etapie tworzenia programu.

3.6. ...................................................................................................................................................... .........................................................................

 

4. Wysokość wynagrodzenia i procedury płatności

4.1. Do stworzenia programu i przekazywane do klienta wyłączne prawo do jego Zamawiający zapłaci wynagrodzenie autora jako ustaloną sumę. Wysokość wynagrodzenia dla autora za stworzenie dla każdej konserwacji programów pracy określonych w odpowiednich załącznikach do niniejszej umowy i obejmuje koszt transferu do klienta wyłączne prawa do Programu.

Wynagrodzenie w ramach pkt 4.1 Umowy zapłaconej przez Klienta w terminie __ (___) dni od daty podpisania przez strony przekazaniu Programie i otrzymania faktury przez Klienta przez autora.

4.2. W odniesieniu do programów wsparcia, dostarczanych do klienta, klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia dla autora w wysokości płatności w prawo uzgodnionym przez Strony w odpowiednich warunków zamówienia w ciągu ___ (_____) dni roboczych od dnia podpisania umowy kupna wykonywanej pracy w celu wsparcia programu i uzyskać konto klienta od autora.

4.3. Reward punkty 4.1, 4.2 zamówienia opłacone przez przeniesienie pieniędzy na rachunek bankowy autorze określonej w ust Klienta. 13 niniejszej umowy

4.4. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku z konta korespondenta banku, służąc rachunku bieżącego Klienta, na adres z numerem konta bankowego autora

4.5. ...................................................................................................................................................... ........................................................................

 • Na początku
 • temu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • naprzód
 • Na koniec
Świergot
jak
przyciski społeczne

Umowa zlecenie autorskie do stworzenia programu komputerowego

UMOWA AUTORSKIE rzędu n ___ stworzenie programu komputerowego (wyłączne prawo do początku programu należy do klienta, autor świadczy usługi doradcze)

Pan ________________
"___" _________ ____ g
 ___________________, nazywamy ___ jako „klient”, reprezentowana
_______________, działając na podstawie __________________ ___, jednym
ręka i _____________________________, imenuem__ jako „autor”, z (imię i nazwisko, dane paszportowe)
Z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, zawarły niniejszą umowę
w następujący sposób:

1. Przedmiot ZAMÓWIENIA

1.1. Autor zobowiązuje zlecone przez Klienta opłatę do tworzenia oprogramowania dla komputerów (dalej - Program) na nośniku fizycznym __________________ (lub w formie _____________________) i przenieść do Klienta wyłączne prawo do Programu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
1.2. Funkcje programu <1> są zdefiniowane w specyfikacji klienta (załącznik N ___ do niego, będąc jego integralną część).
Celem stworzenia programu: ________________________________.
Praktycznym celem programu: ______________________.
(Opcja: Program musi spełniać warunki techniczne warunki przedstawione przez Klienta na mocy niniejszej Umowy, jak również ISO / IEC 12207-2010 „Systemy technologiczne Federacja Rosyjska Narodowa informacyjne Standard and Process Engineering Software Software cyklu życia ...”, zatwierdzone rozporządzeniem Rosstandart 30.11.2010 od 631 N-v).
1.3. Wyłączne prawo do stworzonego oprogramowania wynikających z niniejszej Umowy należy do klienta.
1.4. Materiał nośny program jest przeniesiona na własność klienta.
1.5. Autor ma prawo (lub nie mają prawa) korzystania z programu do własnych potrzeb na warunkach nieodpłatnego zwykłą (niewyłącznej licencji) w trakcie trwania wyłącznego prawa Klienta do Programu.
Za pomocą autora programu do własnych potrzeb, aby zrozumieć, że strony uzgodniły, co następuje: _______________________.
1.6. W celu ochrony praw autorskich w programie następujące prawa
Sprzęt: _____________________________________________________
(Każda technika urządzenia lub części kontrolującym
___________________________________________________________________________ dostęp do programu zapobiegania lub ograniczania wykonywania
___________________________________________________________________________ działania, które nie są dozwolone przez autora lub innego posiadacza praw autorskich
__________________________________________________________________________. w sprawie programu) 1.7. Wraz z programem należy przekazać następujące dokumenty:
___________________________________________________________________________ (konstytutywne i techniczne dokumenty niezbędne do
__________________________________________________________________________. Zastosowanie programu)
1.8. Strony nie są w pracy lub innego stosunku prawnego.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Klient zobowiązuje się do:
2.1.1. Nie później _____ Od dnia podpisania niniejszej Umowy Strony TOR obecny autor, który musi być zdefiniowane wymagania klientów do programu, a jego właściwości działania.
Właściwy wybór programów i algorytmów, technologia pozostaje autora.
2.1.2. Nie później niż ______ od otrzymania opisu autora z etapów rozwoju programu i szacunki (załącznik N ___ i N ___ niniejszej Umowy stanowią jej integralną część), które definiują autor sekwencji ustawy, czas i koszt stworzenia programów, zatwierdzenie szacunków lub zapewnienie sprzeciwu co do meritum.
2.1.3. Sposób i warunki wynikające z niniejszej Umowy, płatne prace autora.
2.1.4. Nie zmienić kod oprogramowania opracowany przez autorów traktatu Programu.
2.1.5. W ciągu _____ dni po zakończeniu prac nad programem, lub po otrzymaniu powiadomienia o wcześniejsze zakończenie pracy, programu i powiadomić autora lub zatwierdzenia pracy, lub o potrzebie zmian i ulepszeń, ze wskazaniem wymaganych korekt.
2.2. Autor zobowiązany jest do:
2.2.1. Nie później niż ______ od otrzymania specyfikacji klienta zarabiania opisie programu z etapów rozwoju i szacunki kosztów i przedstawia je do zatwierdzenia przez Klienta.
2.2.2. Rozpocząć tworzenie programów nie później niż ______ od daty zatwierdzenia opis programu z etapów rozwojowych i klientów szacunków.
2.2.3. Stworzyć program, którego cechy są określone w SIWZ, w czasie odpowiednim opisem etapach rozwoju programu. W tym przypadku termin wykonania robót nastąpi nie później niż „___” __________ ____ g
2.2.4. Poinformuje klienta o zakończeniu prac nad programem w przypadku jej wcześniejszego wdrożenia.
2.2.5. Termin opis etapów programów rozwojowych, w celu wykonywania pracy na tworzeniu programu i przekazać wynik pracy w trwałym nośniku, na którym program (lub innej formie) przechowywane.
Po otrzymaniu instrukcji Klienta zmian i uzupełnień Autor zgadza się na uzgodnionych warunkach oddzielnej umowy o dokonanie niezbędnych korekt i ponownie przedłożyć program do Klienta.
Po otrzymaniu zgody Klienta Strony działają wykonywanej pracy. Od podpisania ustawy przez Strony wyłączne prawa do programu uznaje się za przekazane klientowi.
(Opcja dla przypadku, gdy program podlega rejestracji państwowej: po otrzymaniu zgody Klienta wyraża i podpisać świadectwo odbioru Wyłączne prawo jest uważane za przekazane klientowi w momencie rejestracji państwowej przeniesienia praw wyłącznych do programu ..)
Jednocześnie akt wykonywanej pracy Autor przedstawia rachunek klienta dla kosztów prac zgodnie z zatwierdzonym przez Strony szacują (załącznik N ___).
2.2.6. Przygotowani do pracy z programem klienta i (lub) przedstawiciela (ów) Klienta oraz zapewnienie ___________ _________ (zwrotowi / darmo) poradę.
2.2.7. Zgadzam się z potrzebą klienta do tworzenia aktywności intelektualnej chronionych wyników programu, należących do osób trzecich, a także nabycie praw do korzystania z nich.
2.2.8. We własnym zakresie i na własny koszt, aby wyeliminować przyznał się do winy, aby utworzyć braków programowych, które mogą doprowadzić do odejścia od parametrów technicznych i ekonomicznych określonych w SIWZ lub w Traktacie.
2.2.9. Niezwłocznie poinformuje Klienta o wykrytym niezdolności do uzyskania oczekiwanych wyników lub o niecelowości kontynuowania prac nad programem.
2.3. Autor gwarantuje przeniesienie programu użytkownika utworzonego na mocy Traktatu, nie jest naruszeniem praw wyłącznych innych.
2.4. Klient ma prawo do złożenia do federalnego organu wykonawczego w sprawie stosowania praw własności intelektualnej dla państwowej rejestracji programu, wskazując siebie jako właściciela prawnego i nazwisko autora jako autora <2>.
Obowiązki w zakresie gromadzenia i składania dokumentów do rejestracji stanu programu i kosztów związanych z takiej rejestracji, będzie _________________ (Autor / klienta / dzielone pomiędzy stronami, co następuje: _________________).
Dokumenty wymagane do rejestracji państwowej program musi być złożone nie później niż __________________.
Obowiązki państwowej rejestracji przeniesienia praw wyłącznych do programu, zbieranie i przekazywanie dokumentów do rejestracji, a koszty związane z taką rejestracją, są _________________ (Autor / klienta / dzielone pomiędzy stronami, co następuje: _________________).
Dokumenty wymagane do rejestracji państwowej przeniesienia praw wyłącznych do programu muszą być złożone nie później niż __________________.
2.5. Autor ma prawo do angażowania tworzenie programów osób trzecich, z odpowiedzialności za skutki ich działalności dla klienta (w przeciwnym razie mogą być przewidziane przez traktat).
2.6. Przetwarzanie (opcja) Program tylko za obopólną zgodą stron jest dozwolone (umowa może przewidywać inny sposób).

3. WYNAGRODZENIA, nakaz zapłaty

3.1. Całkowita ilość kompensacji, w tym na każdym etapie określonym w oszacowaniu (załącznik N ___).
3.2. Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia dla autora za ________ dni bankowych od daty otrzymania rachunku pierwotnego autora po Stron podpisania certyfikatu ukończenia kursu.
3.3. Jeśli w trakcie tworzenia oprogramowania wykrywa awarię, aby osiągnąć określone parametry, jak na skutek okoliczności niezależnych od autora, klient musi zapłacić koszt pracy wykonanej w celu identyfikacji niezdolność do uzyskania na podstawie Traktatu i ustawienia, ale nie w nadmiarze odpowiedniej części wynagrodzenia.
3.4. Jeśli w trakcie tworzenia program wykrywa, które powstały nie z winy autora jest niemożliwe lub niepraktyczne, aby kontynuować pracę, klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez autora.
(Opcja :. 3,5 Wynagrodzenie autora o poradę zwrotnej na temat pracy z programem jest ________________ i zostanie zapłacona w następujący sposób :. ________________)

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON i rozstrzyganie sporów

4.1. Spory i nieporozumienia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli jest to niemożliwe, aby znaleźć rozwiązanie - w sądzie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim.
4.2. W przypadku naruszenia interesu terminowych płatności od klientów do nabywania praw wyłącznych Autor może chronić swoje prawa w sposób określony przez n. 5, art. 1234 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej.
4.3. W przypadku naruszenia autora czasu wykonania oraz przekazywania oprogramowania do Klienta Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary od Autora $ _____ za każdy dzień zwłoki. Łączna kwota tych płatności jest ograniczona do sumy rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta.
4.4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy autor jest zobowiązany do zrekompensowania strat spowodowanych przez Klienta, w ramach wynagrodzenia lub jakiejkolwiek części etapów tworzenia programów, które braki zidentyfikowane. Utrata zysku nie podlega zwrotowi.

5. Siła wyższa (siła wyższa)

5.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli awaria została spowodowana przez nieprzewidziane okoliczności siły wyższej, a mianowicie: _______________________.

6. Warunki

6.1. Program musi być przeniesiona do autora klienta aż do ______________.
Czas trwania programu rozwoju z podpisania niniejszej umowy do dnia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest _________ dni (miesięcy).
6.2. W przypadku, gdy przewidziane transmisja rozrządu Program autor klienta n. 6.1 niniejszego dokumentu pochodzą, autor, jeśli jest to konieczne, jeżeli istnieją ważne powody zakończenia programu jest podane dodatkowy okres karencji trwania ________ (nie mniej niż jedna czwarta w okresie ustalonym n. 6.1 niniejszych ).
6.3. Okres gwarancyjny dla Programu jest Autor: ____________. W okresie gwarancyjnym, autor jest wymagana dla _______ otrzymania życzenie Klienta, aby usunąć usterkę w przypadku ich wystąpienia.

7. ZAKOŃCZENIE

7.1. Strony mają prawo do rozwiązania Umowy w drodze pisemnego porozumienia.
7.2. Autor zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w przypadku powtarzających się naruszeń obowiązku klienta do zapłaty wynagrodzenia dla autora.
7.3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jednostronnie w drodze pisemnego powiadomienia autora bezpośrednio od końca terminu ustanowionego poz. 6.1 niniejszej Umowy, jeżeli do tego czasu traktat nie jest spełniony, a jej przepisów wyraźnie wynika, że ​​naruszenie okresu realizacji zamówienia klient traci zainteresowanie w Traktacie ,
Z takiego rozwiązania Umowy autor jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie umowy.
7.4. Po okresie karencji przewidzianej przez autora zgodnie z ust. 6.2 niniejszej umowy, klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w drodze pisemnego powiadomienia autora.

8. PRZEPISY końcowe

8.1. Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony, aby zmienić jego położenie lub dane bankowe nie później niż ________ przed datą zmiany.
8.2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące aplikacje:
8.2.1. Customer Technical Reference (załącznik N ___).
8.2.2. Opis etapach rozwoju programu (załącznik N ___).
8.2.3. Sprawozdanie z realizacji (załącznik N ___).
8.2.4. Szacunków.
8.3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do Strony wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
8.4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach mających jednakową moc prawną, po jednym dla każdej ze Stron.

9. Szczegóły i podpisy stron

Klient: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Autor: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Podpisy stron:

 Klient: Autor: ___________ / _______________ / ___________ / _______________ / (podpis) (Name) (Podpis) (Nazwa) MP

-----------
Informacja o uwagę:
<1> Zgodnie z art. 1261 praw autorskich kc z wszelkiego rodzaju oprogramowania (w tym systemów operacyjnych i pakietów oprogramowania), która może być wyrażona w dowolnym języku i w jakiejkolwiek formie, w tym kodu źródłowego i kodu wynikowego, są chronione prawem autorskim, a także w literaturze. Program komputerowy jest prezentowany w postaci obiektywnej zestawu danych i poleceń przeznaczonych do pracy z komputerami i innymi urządzeniami komputerowymi w celu uzyskania określonego wyniku, w tym materiałów przygotowawczych uzyskanych w trakcie rozwoju programu komputerowego i wyświetla audiowizualnej wytworzonej przez.
<2> Uprawniony trakcie trwania wyłącznego prawa do programu komputerowego lub bazy danych mogą zdecydować się zarejestrować taki program lub taką bazę danych federalnego organu wykonawczego w zakresie własności intelektualnej (ust. 1, art. 1262 kc).

Umowa zlecenie autorskie do stworzenia programu komputerowego ...

Formularz ten można
wydrukować z edytora MS Word (w widoku układu strony), gdzie
ustawienie, aby przeglądać i parametry drukowania są ustawione
automatycznie. Aby przejść do prasy MS Word Umowa zlecenia autora na stworzenie programu komputerowego (kształt).

Dla łatwiejsze
wypełnienie formularza w MS Word jest przedstawiony w zmienionej
formie.

wzór formularza

     
     
UMOWA AUTORSKIE rzędu n ____
stworzyć program komputerowy

Pan .________________

"__"
____________ ____ g(Imię i nazwisko) ,
imenuem__ z „Klient”, reprezentowaną przez (pozycja, imię
upoważnionego przedstawiciela)
, deystvuyusch__ na podstawie
(dokumentu certyfikującym) z jednej strony,
a

(Nazwa lub
imię i nazwisko)
, imenuem__ jako „Autor” (reprezentowanej przez (pozycja,
pełne imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela)
, deystvuyusch__ na podstawie
(dokumentu potwierdzającego upoważnienie) ,), z drugiej strony,
zawarły niniejsza Umowa w następujący sposób:

1. Przedmiot ZAMÓWIENIA


1.1. Autor zobowiązuje się do
żądania klienta do stworzenia programu komputerowego (dalej - „Program”), a
Klient zobowiązuje się do uznania wyniku prac w formie ________________
i wynagrodzenie za pracę zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy.

1.2. Program został stworzony
dla ________________.

Podstawowe wymagania dla
programu:

________________;

________________.

Szczegółowe warunki
z rzędu wyznaczonym przez Zamawiającego w SIWZ,
który stanowi integralną część niniejszej Umowy.

1.3. Program został przeniesiony
do Klienta w domu (albo tymczasowym posiadaniu przez okres
________________).

1.4. Wyłączne prawo
do programu jest wyobcowany do Klienta (lub Klient może
korzystać z programu w ciągu ________________).

1.5. Autor ma prawo do
korzystania z Programu w ramach grantu prosty
(niewyłączne) licencje w trakcie trwania
wyłącznego prawa Klienta do Programu w następujących przypadkach:
____ (lub autor nie jest uprawniony do korzystania z programu na warunkach
nieodpłatnego zwykłą (niewyłączne) pozwolenia w okresie
wyłącznego prawa Klienta).

1.6. Ochrona autorskich
praw prowadzona jest przez ________________.

2.
Prawa i obowiązki Stron


2.1. Klient
zobowiązuje się do:

2.1.1. Dostarczają
autorowi szczegółowych warunków referencyjnych warunkach tworzenia
programów.

Czas
specyfikacje techniczne ____.

2.1.2. Terminowego i
pełnego płacić za pracę autora.

2.1.3. Podczas
________________ dni po nałożeniu lub po otrzymaniu
zawiadomienia autor wcześniejszego zakończenia pracy do podjęcia prac nad
ustawą z wykonanych prac.

2.1.4.
________________.

2.2. Autor zobowiązany jest do:

2.2.1. Nie później niż
________________ od otrzymania przez Klienta techniczne
pracy zaczynają wykonywać pracę.

2.2.2. Wykonywania pracy
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej
Umowie i przenieść program w postaci ________________ podstawie ustawy
z wykonanych prac.

2.2.3. Poinformuje klienta
o zakończeniu pracy w przypadku ich wcześniejszego wdrożenia.

2.2.4. Jednocześnie
akt wykonywanej pracy przedstawić rachunek klienta na
koszty pracy.

Wybierz swój język

polskiangielski niemiecki hiszpański francuski włoski portugalski turecki arabski ukraiński szwedzki węgierski bułgarski estoński Chiński (uproszczony) wietnamski rumuński tajski słoweński słowacki serbski malajski norweski łotewski litewski koreański japoński indonezyjski hinduski hebrajski fiński grecki holenderski Czech duński chorwacki Chiński (tradycyjny) Filipińska urdu Azeybardzhansky ormiański Białoruski bengalski gruziński kazachski Kataloński mongolski rosyjski Tadzhitsky Tamil'skij telugu Uzbetsky


Czytaj więcej:   LENOVO JOGA TABLET okien GAMES

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *